Luật sư tư vấn đầu tư
5 BƯỚC GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Nếu đầu tư là một yếu tố quan trọng quyết định đến tăng trưởng kinh tế thì điều cốt yếu của đầu tư chính là Dự án đầu tư. Tuy nhiên, không phải dự án đầu tư cứ được cấp phép thì sẽ hoạt động được vô thời hạn mà sẽ có thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Trong bài viết này, Phong & Partners cung cấp đến Độc giả nội dung về 5 bước gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

MỤC LỤC:

1.      Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là bao lâu?

2.      Thời điểm bắt đầu hoạt động dự án đầu tư là khi nào?. 

3.      Điều kiện để gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là gì?

4.      Hồ sơ để gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là gì?

5.      Trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như thế nào?

6.      Những lưu ý khi gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

7.      Phong & Partners cung cấp dịch vụ gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

 

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là bao lâu?

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Theo đó, tùy theo hình thức, tính chất và quy mô của từng dự án mà cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư quyết định thời hạn hoạt động của dự án đó, cụ thể:

 1. Thời hạn hoạt động không quá 50 năm đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế;
 2. Thời hạn không quá 70 năm đối với dự án trong khu kinh tế hoặc đối với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm.

Quy định về thời hạn tối đa là vậy, tuy nhiên, trên thực tế, nhiều NĐT thường thắc mắc rằng, liệu thời hạn hoạt động của dự án là 03 năm, 10 năm, 15 năm có được không. Về vấn đề này, khi nộp hồ sơ cấp phép dự án, nhà đầu tư sẽ tự tính toán để đề xuất thời hạn dự án miễn đảm bảo không vượt quá thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, khi xem xét cấp phép một dự án đầu tư, cơ quan nhà nước sẽ xem xét trên nhiều khía cạnh để đánh giá trong đó có hiệu quả của dự án và sự tác động kinh tế, xã hội. Nếu thời gian hoạt động của dự án quá ngắn trong khi dự án đòi hỏi phải có thời gian đầu tư ban đầu nhiều thì khả năng sẽ không được cấp phép dự án. Do vậy, khi đăng ký thời hạn hoạt động của dự án, trong hồ sơ đăng ký, NĐT cần ghi rõ mục tiêu đầu tư, quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện từng giai đoạn của dự án đầu tư; xem xét tổng thời gian hoạt động của dự án để đảm bảo thời gian hoạt động dự án thực sự phù hợp.

 

2. Thời điểm bắt đầu hoạt động dự án đầu tư là khi nào?

Thông thường, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày NĐT được cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Riêng đối với các dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp nhà đầu tư đã có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm được bàn giao đất thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

 

3. Điều kiện để gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là gì?

Về nguyên tắc, khi hết thời hạn hoạt động thì NĐT thực hiện thủ tục chấm dứt dự án đầu tư, tiến hành thanh lý dự án. Tuy nhiên, pháp luật cho phép NĐT có thể gia hạn thời hạn hoạt động của dự án để tiếp tục thực hiện dự án.

Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trên cơ sở mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của dự án nhưng không quá thời hạn tối đa nêu ở mục 1. Khi đó, NĐT phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Không thuộc dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên hoặc dự án thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.
 2. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị khi gia hạn phải:
 • Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có);
 • Phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở.
 1. Đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất khi gia hạn phải đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

4. Hồ sơ để gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là gì?

Tùy thuộc vào (i) Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; hoặc (ii) Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, mà nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ tương ứng như sau:

 1. Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 2. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);
 3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 4. Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 6. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 1. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 2. Quyết định của nhà đầu tư về việc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nếu NĐT là tổ chức.

 

5. 5 bước gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như thế nào?

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
 • Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ như đã đề cập ở mục 4.
 1. Bước 2: Nộp hồ sơ
 • Đối với Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án..
 • Đối với Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư.
 1. Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến, xem xét điều kiện gia hạn
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện để gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án.
 1. Bước 4: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư để lập báo cáo thẩm định trình cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.
 1. Bước 5: Quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Sơ đồ trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

 

6. Những lưu ý khi gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

 1. Về điều kiện gia hạn: Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về cho thuê đất, giao đất nhưng không đáp ứng điều kiện về quy hoạch, kế hoạch quốc gia; mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở thì cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo từng năm cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư chỉ thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án cho năm đầu tiên gia hạn.
 2. Thời hạn tối thiểu để thực hiện gia hạn:
 • Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Đối với dự án không có sử dụng đất, pháp luật không quy định thời gian tối thiểu nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án. Có thể thấy, tổng thời gian các cơ quan nhà nước tiến hành xem xét hồ sơ và ra quyết định gia hạn dự án là khoảng 30 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian này có thể bị kéo dài vì nhiều lý do. Do đó, để không làm ảnh hưởng đến hoạt động dự án, NĐT nên nộp hồ sơ là khoảng chậm nhất là 3 – 5 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 1. Về điều chỉnh thời hạn đầu tư: Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư được điều chỉnh tăng hoặc giảm thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư sau khi điều chỉnh không vượt quá 50 năm đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế; và không quá 70 năm đối với dự án trong khu kinh tế.
 1. Về dự án có cam kết có chuyển giao không bồi hoàn tài sản của NĐT cho Nhà nước Việt hoặc Bên Việt Nam: Thời hạn doanh nghiệp nhà nước (Bên Việt Nam) được bàn giao đất chậm để góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thì thời gian Bên Việt Nam được bàn giao đất chậm không tính vào thời hạn hoạt động của Dự án có cam kết chuyển giao không bồi hoàn.

 

7. Phong & Partners cung cấp dịch vụ gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư/

Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý có nhiều kinh nghiệm trong công tác tư vấn, thực hiện thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài, Phong & Partners cung cấp dịch vụ “Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư” với chất lượng cao nhất. Công việc của Phong & Partners bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhiệm vụ:

 • Tư vấn, giải thích quy định về gia hạn thời hạn hoạt động dự án;
 • Tư vấn các điều kiện, hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị;
 • Soạn thảo, hoàn thiện bộ hồ sơ xin gia hạn thời hạn hoạt động dự án;
 • Đại diện khách hàng tiến hành nộp, nhận hồ sơ; trao đổi với các cơ quan ban ngành về việc cấp phép gia hạn thời hạn hoạt động dự án.

Trên đây là nội dung về Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà Phong & Partners gửi đến Quý Độc giả. Mọi thông tin kết nối, vui lòng liên hệ theo thông tin chi tiết dưới đây.

 

=================

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHONG & PARTNERS

Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 822 678

Luật sư Phong & Partners tại Sơn Trà: 01 Đông Giang, Sơn Trà, Đà Nẵng - 0905 205 624

Luật sư Phong & Partners tại Liên Chiểu: 21 Trương Văn Đa, Liên Chiểu, Đà Nẵng - 0901 955 099

Luật sư Phong & Partners tại Ngũ Hành Sơn: 03 Chu Cẩm Phong, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - 0905 579 269

Email: [email protected]

Web: https://phong-partners.com

Luật sư tư vấn đầu tư
Hãy để chúng tôi giúp bạn!
Số điện thoại: 02363 822 678

Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:            Các luật sư của Phong & Partners có kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, đào tạo pháp lý và cộng tác với các đơn vị:           

Logo
Phong & Partners cung cấp tất cả dịch vụ pháp lý với chất lượng cao nhất - là kết quả từ sự chuyên nghiệp, chuyên tâm và sự gắn kết, hỗ trợ hiệu quả của toàn hệ thống vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Copyright © 2020 P&P. All Rights Reserved.
Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn
0905102425

02363 822 678

[email protected]

https://www.whatsapp.com/

https://www.viber.com/